Jak pozbyć się kanistra z benzyną

Benzyna jest substancją ciekłą, bardzo lotną i łatwopalną o charakterystycznym zapachu. Pary benzyny z powietrzem tworzą mieszanki wybuchowe. Nierozpuszczalna w wodzie, natomiast dobrze rozpuszczalna w bezwodnym alkoholu. Stosuje się ją głównie jako paliwo do silników, jako środek piorący i odtłuszczający, jako rozpuszczalnik tłuszczów farb i lakierów.

Ponieważ rozwój motoryzacji pociąga za sobą coraz większe zapotrzebowanie na benzynę, wyższe frakcje ropy naftowej takie jak oleje i mazut, przerabiane są na benzynę w procesie krakingu. Proces ten polega na termicznej lub katalitycznej degradacji węglowodorów, pozwalającej na uzyskanie produktów o mniejszej masie cząsteczkowej. Benzyny krakowe różnią się od benzyn otrzymywanych na drodze zwykłej destylacji ropy naftowej większą zawartością alkenów i węglowodorów aromatycznych.
Zmiany składu frakcji benzynowych w celu uszlachetnienia benzyn uzyskiwanych metodą destylacji ropy naftowej można uzyskać metodą reformingu, która polega na izomeryzacji i dehydrocyklizacji n-alkanów oraz odwodornieniu cykloalkanów do węglowodorów aromatycznych pod wpływem katalizatora platynowego. W ten sposób podnosi się liczbę oktanową benzyny nawet o 40 jednostek, a także uzyskuje się alkeny i areny.

Benzyna i powietrze tworzą wybuchowe opary, które mogą dosłownie zniszczyć całą okolicę. Z tego powodu rozsądnie jest, nie przechowywać ani nie przewozić benzyny, chyba że oddalasz się od jakiegokolwiek źródła paliwa (a w tym mało prawdopodobnym przypadku używaj tylko specjalistycznego, odpowietrzonego kanistra). Jeśli masz w pobliżu stary kanister z benzyną (którego w najbliższym czasie nie masz zamiaru używać), pozbądź się go i zrób to w sposób, który nie zanieczyszcza środowiska: napełnij kanister wodą i jak najszybciej zanieś kanister do centrum recyklingu, które obsługuje toksyczne odpady.

Jeśli w pobliżu nie ma centrum, zapytaj lokalną stację obsługi (stacje, warsztat) czy zlikwidują go dla Ciebie.

Niektórzy ludzie trzymają benzynę w pobliżu, aby czyścić części, ale jest to wyjątkowo niebezpieczne. Rozpuszczalnik dla mechaników, dostępny na stacjach benzynowych i sklepach z samochodami, działa lepiej i został potraktowany środkiem zmniejszającym palność, aby nie palił się zbyt swobodnie. Dlatego jeżeli benzyna służy ci, tylko do czyszczenia części to pozbądź się jej jak najszybciej i użyj specjalistycznych środków.

Więcej na temat paliw, możecie dowiedzieć się na:

O Mateusz Stepien

Mateusz Stepien
Właściciel firmy Magic-IT, wielki fan motoryzacji, który nie boi się dzielić swoją wiedzą.